Другий та третiй рiвнi системи пенсiйного забезпечення в Українi становлять систему накопичувального пенсiйного забезпечення.Розмiр та порядок такого пiдвищення пенсiї визначаються у межах бюджету Пенсiйного фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсiйнi виплати одночасно з рiзних рiвнiв системи пенсiйного забезпечення в Українi. Обов’язковiсть участi або обмеження щодо участi громадян у вiдповiдних рiвнях системи пенсiйного забезпечення в Українi та отримання пенсiйних виплат встановлюються законами з питань пенсiйного забезпечення. Питання участi iноземцiв i осiб без громадянства в системi пенсiйного забезпечення в Українi та участi громадян України в iноземних пенсiйних системах регулюються вiдповiдно цим Законом, iншими законами з питань пенсiйного забезпечення та мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством України про пенсiйне забезпечення, то застосовуються норми мiжнародного договору. Дiя iнших нормативно-правових актiв може поширюватися на цi вiдносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частинi, що не суперечить цьому Закону. Непрацездатнi громадяни крiм пенсiйних виплат iз системи пенсiйного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та пiдвищення до зазначених виплат, додаткову пенсiю в порядку та за рахунок коштiв, визначених законодавством. Вiдповiдно до цього Закону за рахунок коштiв Пенсiйного фонду в солiдарнiй системi призначаються такi пенсiйнi виплати 1 пенсiя за вiком; 2 пенсiя по iнвалiдностi внаслiдок загального захворювання у тому числi калiцтва, не пов’язаного з роботою, iнвалiдностi з дитинства; 3 пенсiя у зв’язку з втратою годувальника. У солiдарнiй системi надаються соцiальнi послуги за рахунок коштiв Пенсiйного фонду.Представники вiд держави призначаються i вiдкликаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.Представники вiд держави призначаються i вiдкликаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

До соцiальних послуг, передбачених цим Законом, належить допомога на поховання пенсiонера.Форми документiв, порядок та строки їх подання встановлюються правлiнням Пенсiйного фонду.Черговi засiдання Ради Накопичувального фонду проводяться не рiдше одного разу на квартал. Частину другу статтi 12 виключено 3. Частину третю статтi 12 виключено 4. Частину шосту статтi 12 виключено 7. Частину сьому статтi 12 виключено 8. Частину шосту статтi 54 виключено 1. Частину другу статтi 80 виключено 3. Частину четверту статтi 12 виключено 5. Частину п’яту статтi 12 виключено 6. Частину п’яту статтi 54 виключено 6. Частину восьму статтi 12 виключено 1. Особи, якi мають доступ або користуються вiдомостями, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, за незаконне розголошення цих вiдомостей несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.Посадовi особи органiв державної влади, якi пiдписали подання, можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi за неналежне виконання службових обов’язкiв у порядку, встановленому законом. Спори, що виникають iз правовiдносин за цим Законом, вирiшуються органами Пенсiйного фонду та в судовому порядку.У такому разi робиться вiдповiдна позначка в його персональнiй облiковiй картцi в системi персонiфiкованого облiку.

Абзац другий частини четвертої статтi 24 виключено 1. При цьому частина розмiру пенсiї за вiком, обчислена за ранiше дiючим законодавством, не може перевищувати максимальних розмiрiв пенсiй, визначених законом для вiдповiдних категорiй пенсiонерiв, та не може бути нижчою, нiж розмiр трудової пенсiї за вiком з урахуванням цiльової грошової допомоги на прожиття, що дiяли на день набрання чинностi цим Законом.

Комментарии к закон україни про загальнообов язкове пенсійне забезпечення
Имя *:
Email: